AVISO LEGAL

Nuestra política legal de privacidad y proteccionde datos

POLÍTICA DE PRIVACITAT: PROTECCIÓ DE DADES

L’IC3, Institut Català de Ciències del Clima, garanteix com a objectiu bàsic la privacitat i confidencialitat de les dades de caràcter personal, complint amb la normativa establerta en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal ( BOE 14/12/1999) i el Reial Decret 994/1999, d'11 de juny sobre les mesures de seguretat aplicables als mateix os.

2. Qualitat de les dades

Les dades de caràcter personal que formen part dels fitxers de l’IC3, Institut Català de Ciències del Clima, són tractades i actualitzades, per a què les mateixes siguin pertinentment adequades i estrictament necessàries per a la fi amb la qual són recaptades.

L’IC3, Institut Català de Ciències del Clima, garanteix les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a la seguretat i integritat de les dades personals que conté i n’eviten la modificació, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmaga tzemades, i els riscos a què estan exposats, ja provinguin de l'acció humana o del medi físic o natural.

3. Finalitat de les dades

La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el compliment de la relació contractual establerta entre el titular de les dades i l’usuari, relativa als propis serveis de l’IC3, Institut Català de Ciències del Clima. No seran utilitzades per finalitats diferents que aquelles per a les quals han estat recollides.

4. Informació i consentiment de l’afectat

Es procedeix a informar de la finalitat dels mateixos, com ja s’ha expressat en l’apartat anterior i sol·licitar, el consentiment exprés del titular en la recollida de dades.

5. Dret d’informació, rectificació, cancel·lació i oposició de dades

L’usuari podrà exercir en qualsevol moment el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades dirigint-se a l’IC3, Institut Català de Ciències del Clima, amb domicili a Doctor Trueta, 203 3a planta, 08028 Barcelona (Spain), Atès el caràcter personalíssim d’aquests drets, serà necessari que l’afectat acrediti la seva identitat. No es revelaran dades personals a cap tercer, llevat que l'usuari hagi atorgat el seu consentiment a aquests efectes, o es doni algun dels supòsits legals que permetin tal revelació.

6. Mesures de seguretat

L’IC3, Institut Català de Ciències del Clima, garanteix l’adopció de mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les Dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, naturalesa de les dades i riscos als quals estan exposats.

7. Seguretat en els accessos

L’accés a les pàgines a través de les quals el client del’ IC3, Institut Català de Ciències del Clima, tracti amb dades personals, es realitza a través de línia segura.

8. Responsabilitat

L’IC3, Institut Català de Ciències del Clima, no assumeixen cap responsabilitat pel que fa a les polítiques de protecció de dades que es puguin adoptar als enllaços presents en aquesta pàgina web.

9. Legislació i jurisdicció aplicables

Amb caràcter general, les relacions que es derivin de la prestació dels serveis continguts al portal, estan sotmeses a la legislació i la jurisdicció espanyola en virtut de la Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el Reial Decret 994/1999 de 11 de juny de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal i la Llei 34/2002 del 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

CANVI DE NORMATIVA

L’IC3, Institut Català de Ciències del Clima, es reserva el dret a modificar la present política de protecció de dades a fi d’adaptar-les a les possibles novetats legislatives, així com a les que es puguin derivar dels codis tipus existents en matèria o per motius estratègics o corporatius. Tot això, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats per realitzar els tractaments requerits, quan aquest no es considerés atorgat conformement als termes de la present política de protecció de dades.

Per a qualsevol dubte o consulta dirigir-se a:
IC3, Institut Català de Ciències del Clima,
Doctor Trueta, 203,
3a planta, 08028 Barcelona (Spain),
Tel: +34 935.679.977
info@climadat.es